O projekcie

Projekt „Aktywizacja młodzieży NEET” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI: od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 100 osób z kategorii NEET pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców woj. świętokrszyskiego w wieku 18-29 lata poprzez ich udział w kompleksowych, indywidualnych programach akywizacji zawodowej realizowanych w okresie trwania projektu, tj. m.in. poprzez  Indywidualne Plany Działania, Szkolenia zawodowe, Staż zzawodowy oraz Pośrednictwo pracy.

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące wsparcie:

a)     Indywidualny Plan Działania IPD wraz z weryfikacją - określenie potrzeb i możliwości uczestników  - indywidualna identyfikacja potrzeb, analiza stopnia oddalenia od rynku pracy oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego; poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,

c)     Szkolenie zawodowe SPAWACZ METODĄ MAG lub innym (wg IPD)

d)    3- mc płatny Staż zawodowy

e)     Pośrednictwo pracy

Projekt skierowany jest do 100 bezrobotnych osób (10 kobiet oraz 90 mężczyzn) zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym • 90% uczestników (9K i 81M) stanowią osoby bierne zawodowo, • 10% uczestników (1K i 9M) stanowią osoby długotrwale bezrobotne, które są niezarejestrowane w PUP/MUP, • min. 10% uczestników  (1K i 9M) stanowią osoby niepełnosprawne oraz • min. 10% uczestników (1K i 9M) stanowią osoby o niskich kwalifikacjach.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

·           kobiety,

·           osoby z niskim wykształceniem,

·           osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia,

·           osoby o niskich dochodach w rodzinie.

 W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

·           wymagane dla danegoszkolenia i stażu badania lekarskie,

·           materiały szkoleniowe,

·           poczęstunek podczas szkoleń,

·           zwrot kosztów dojazdu na zajęcia doradcze, szkolenia oraz posrednictwo pracy

·           ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,

·           egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,

·           stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu.

Za udział w szkoleniach uczestnicy/uczestniczki otrzymują stypendium szkoleniowe (ok 931,00 zł bruto)

Po szkoleniach dla uczestników zapewniamy 3-miesięczne staże zawodowe.

Za udział w stażu uczestnicy/uczestniczki otrzymują stypendium stażowe
(ok. 1.850,00 zł brutto / miesięcznie).

W ramach projektu zostały zaplanowane dla 100% uczestników 3-miesięczne
staże zawodowe.

  • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
  • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
  • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
  • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe w wysokości 
    ok. 1.850,00 PLN brutto.